BoargerAksjegroep Sis Tsiis
Sis Tsiis manifestaasje yn De Haach 26 juny 2019

Sis Tsiis

Útslach fan de enkête

Oeral de dyk op foar better Frysk op skoalle

De enkête is oant no ta kear ynfolle

De âlden, de bern en harren skoallen

Hjir folget in gearfetting fan de de resultaten oant no ta. Wat de relaasje mei de bern oangiet, hawwe de ynfollers út trije alternativen in kar makke. Fan de bern hawwe hja oanjûn út hokker groep se komme.


De profilen fan de skoallen

Wat binne de profilen fan de skoallen yn Fryslân? En hoe lizze de ferhâldings by de skoallen dy't yn dizze enkête foarkomme? As alle skoallen foarkomme binne dy sifers fansels gelyk oan inoar, mar as ús stekproef net a-selekt is is it goed om dat ek te witten.

De profilen dy't by ús net bekend binne, mar wol troch de dielnimmers ynfolle binne, binne noch net opnommen.

Fierder binne wy benijd oft de skoallen harren oan it profyl hâlde. Winliken soene hja no al heger útkomme moatte, omt hja yn 2022, by de folgjende Taalplan Frysk evaluaasje, oan in heger profyl foldwaan moatte. De ynspeksje soe dêr ek nei sjen, mar hoe effektyf dat is, is fansels ek de fraach. Hie de ynspeksje der fan it begjin ôf efteroan sitten dan wie it Frysk 40 jier lyn al ynfierd en wiene der nea "profilen" betocht.


Hoefolle oeren Frysk wurde der yn 'e wike jûn?

Behalven de ynhâld is it ek wichtich hoefolle tiid der oan it Frysk bestege wurdt.

It tal oeren dat der Frysk jûn wurdt?

Hoe faak wurdt it as fiertaal brûkt?

It part fan de skoallen dat it fak Frysk mei in sifer beoardielet is: persint. persint jout in (ûn-)foldwaande. persint jout gjin beoardieling.

Foldogge de skoallen oan harren profyl?

Wat fine de dielnimmers der fan dat de skoallen al of net dogge wat ôfsprutsen is mei de Provinsje? As skoallen wat oars dogge, makket it in soad út oft de skoalle mear docht of - wat mar al te faak bart - minder. Dêrom is de miening fan de respondinten hjiroer yn trije gefallen (skoalle docht: mear, genôch of minder) splist.

De grutte fan de taartdiagrammen is in mjitte foar it persintaazje skoallen dat dy kar makke hat.Oersjoch fan de skoallen

Hjir folget yn tabelfoarm in part fan de resultaten gearfette per skoalle. As der mear respondinten komme, kin dat letter ek útsplist wurde nei groepen per skoalle.

Namme skoalle Plak Profyl Respons Ynhâld Wurdearring
l. en skr. lêzen omrop prima goed min
15000000
# 1 financieel expert in het net! Kijk eens naar de nieuwe Robot.2000000
0-DAY MUSIC SCENE REALEASES1000000
32,340 Burgers And Counting: Man In US Celebrates 50 Years Of Eating Big Macs1000000
A few Subject: Get funding1000000
Aloha1000000
Angel investors at your next door.1000000
Are You Ready for a Serious Relationship?! Test for You!!!1000000
Are You tired? Because you’ve been running through my mind all day!1000000
Are You trying to trick me? Then I'm ready to get naked and I promise to lose.2000000
Are you lost in thought or in the folds of my skirt?1000000
Attentie! Financiële robot kan brengen u miljoenen!5000000
Attentie! Hier kunt u geld verdienen online!4000000
Automatische robot is de beste start voor financiële onafhankelijkheid.6000000
Begin duizenden dollars per week te verdienen met deze robot.6000000
Begin duizenden dollars per week te verdienen.8000000
Bekijk de automatische Bot, die 24/7 voor u werkt.4000000
Bekijk de nieuwe financiële tool, die je rijk kan maken.4000000
Bekijk de nieuwste manier om een fantastische winst te maken.9000000
Best Fat Freezing Machine with discount 40%! Free Shipping!1000000
Bogerman loc. Hemdijk 2SnitsA1100100
Bogerman loc. Hemdijk 47Snits2020200
Bulk Supply1000000
Business Investment1000000
Business Proposal2000000
CBS De BolsterBalkB1000001
CBS De FinneJistrum1100010
CBS De FrisselFeanwâldenA1100100
CBS De OanrinTwizelC of minder1010010
CBS De RankMitselwierC of minder1010001
CBS De SprankelStiens B3000003
CBS De TarissingSpannum3300210
CBS De TwineDryltsC of minder2002002
CBS De WindeHurdegarypC of minder1001010
CBS It AnkerDronrypC of minder1001010
CBS It Iepen FinsterAchlumC of minder1001001
CBS MaximaschoolLjouwertC of minder3003003
CBS MooitakiBitgummoleA1100010
CBS de SkutslúsStarum1000001
CSG Liudger loc. RaaiDrachtenA1001001
CSG Liudger loc. WaskemeerWaskemarA3300030
Call me. But you'd better take Me...1000000
Check out the newest way to make a fantastic profit.1000000
Company Representative Agent Request1000000
De beste manier voor iedereen die naar financiële onafhankelijkheid snelt.6000000
De beste online baan voor gepensioneerden. Maak je oude tijden rijk.3000000
De extra inkomsten voor iedereen.4000000
De financiële Robot is het meest effectieve financiële instrument in het net!6000000
De financiële Robot is uw # 1 expert van het maken van geld.7000000
De financiële Robot is uw toekomstige rijkdom en onafhankelijkheid.6000000
De financiële Robot werkt voor u, zelfs wanneer u slaapt.3000000
De meeste succesvolle mensen gebruiken al Robot. Jij wel?1000000
De online baan kan u een fantastische winst te brengen.6000000
De online financiële Robot is uw sleutel tot succes.3000000
De snelste manier om je portemonnee dik te maken is gevonden.7000000
De snelste manier om je portemonnee dik te maken is hier.7000000
De succesformule is gevonden. Leer er meer over.4000000
Despite the distance, we're both going to have a very good time tonight.1000000
Deze robot kan je 24/7 geld brengen.3000000
Deze robot zal u helpen om honderden dollars per dag te maken.3000000
Did you miss me today? I couldn't stop thinking about our plans.2000000
Docht er net taSnits1100001
Duizenden dollars zijn gegarandeerd als je deze robot gebruikt.6000000
Een dollar is niets, maar het kan groeien tot $100 hier.4000000
Elke dollar kan veranderen in $100 nadat je lunch Deze Robot.7000000
Everyone can earn as much as he wants suing this Bot.1000000
Extra inkomen is nu beschikbaar voor iedereen over de hele wereld.7000000
Eén klik van de robot kan je duizenden dollars opleveren.4000000
Financiële Robot is #1 investeringsinstrument ooit. Lanceer het!7000000
Financiële onafhankelijkheid is wat deze robot garandeert.3000000
Financiële onafhankelijkheid is wat iedereen nodig heeft.3000000
Financiële robot blijft je geld brengen terwijl je slaapt.2000000
Financiële robot garandeert iedereen stabiliteit en inkomen.2000000
Financiële robot is de beste metgezel van rijke mensen.3000000
Financiële robot is een geweldige manier om uw inkomen te beheren en te verhogen.3000000
Financiële robot is uw succes formule is gevonden. Leer er meer over.2000000
Find out about the easiest way of money earning.1000000
Followers, Likes, Views, Reviews and more…1000000
Fuck me in the Ass!!! I am waiting...1000000
Fuck me right now. How much longer to wait?2000000
GBS De ParelDrachtenC of minder1001001
Geen zorgen als je ontslagen wordt. Werk online.2000000
Geld nodig? De financiële robot is uw oplossing.4000000
Geld nodig? Krijg het hier gemakkelijk! Druk hierop om de robot te lanceren.9000000
Geld nodig? Krijg je het hier gemakkelijk?4000000
Geld nodig? Lanceer deze robot en kijk wat hij kan.7000000
Geld nodig? Verdien het zonder je huis te verlaten.4000000
Geld verdienen in het net is nu makkelijker.4000000
Geld verdienen is heel gemakkelijk als je de financiële Robot gebruiken.6000000
Geld verdienen kan zeer eenvoudig zijn als je deze Robot gebruiken.6000000
Geld verdienen online, thuis blijven deze koude winter.2000000
Geld verdienen op het Internet is gemakkelijk als je Robot gebruiken.9000000
Geld verdienen op het internet met behulp van deze Bot. Het werkt echt!7000000
Geld verdienen, geen oorlog! Financiële Robot is wat je nodig hebt.2000000
Geld, geld! Verdien meer geld met financiële robot!6000000
Get more dofollow backlinks for sistsiis.frl3000000
Good Business Venture1000000
Hallo1000000
Heb je geen financiële vaardigheden? Laat Robot geld voor je verdienen.4000000
Heb je geen geld? Het is gemakkelijk om ze online te verdienen hier.4000000
Heb je geen geld? Verdien het online.5000000
Heb je meer geld nodig? Robot zal ze heel snel verdienen.3000000
Hello1000000
Het beste online beleggingsinstrument is gevonden. Meer informatie!4000000
Het enorme inkomen zonder investeringen is beschikbaar.4000000
Het enorme inkomen zonder investeringen is nu beschikbaar!3000000
Het extra inkomen is beschikbaar voor iedereen die deze robot gebruikt.6000000
Het is de beste tijd om de Robot te lanceren om meer geld te krijgen.4000000
Het online inkomen is de makkelijkste manieren om je droom waar te maken.5000000
Het online inkomen is uw sleutel tot succes.3000000
Honey, I'm already impatient. I'm burning with desire.1000000
I can't wait to show you an unusual pose. In the meantime, pretend I'm doing it right now.1000000
I can't wait to show you an unusual pose. In the meantime, pretend I'm doing it right now. Just don't go crazy with desire.1000000
I figured out how to get revenge on the neighbors. Make me scream as loud as You can today, You always do well!!!1000000
I know what to offer you tonight. Do you want this night to be unforgettable?3000000
I promised.15000000
I really want to!!! Whatever you suggest...2000000
I think of You so often, especially at Night...1000000
I want tо mееt ѕеrious man... (:1000000
I've found the Love of My Life! And You?!1000000
IKC FranciscusLjouwertB1000001
IKC WiardaGoutumC of minder1001001
Iedereen die geld nodig heeft, moet deze Robot uitproberen.5000000
Iedereen kan nu zoveel verdienen als hij wil.8000000
Iedereen kan zoveel verdienen als hij wil.2000000
Ik wil een ѕеrіeuzе mаn ontmоetеn... (:1000000
Interactive map of hostilities in Ukraine on May 4, 2022 Update every Day1000000
Investeer vandaag $1 om morgen $ 1000 te verdienen.7000000
Investment Venture1000000
Investment Portfolio1000000
Investment Proposal1000000
It's fantastic!!! Boy, 11, catches world’s biggest carp that’s just a few lbs lighter than him1000000
Je geld blijft 24/7 groeien als je de financiële Robot gebruikt.5000000
Je geld werkt zelfs als je slaapt.5000000
Je hoeft niet de hele nacht wakker te blijven om geld te verdienen. Lanceer de robot.4000000
Je hoeft niet meer naar een baan te zoeken. Werk online.4000000
Je hoeft niet meer te werken. Lanceer gewoon de robot.9000000
Kijk hoe je geld groeit terwijl je investeert met de Robot.2000000
Kijk je uit naar inkomsten? Zet het online.2000000
Kleine investeringen kunnen tonnen dollars snel brengen.5000000
Koningin WILHELMINA schoolLjouwert 1001001
Koop alles wat je wilt verdienen geld online.2000000
L'Europe doit offrir au monde le concept de societe de l'humanite.1000000
Laat de Robot je geld brengen terwijl je rust.5000000
Laat de financiële Robot uw metgezel in de financiële markt.6000000
Laat je geld de hele dag voor je werken.3000000
Laat uw geld groeien in de hoofdstad met deze Robot.2000000
Lanceer het beste investeringsinstrument om te beginnen met het maken van geld vandaag.1000000
Leer hoe je elke dag honderden ruggen maakt.7000000
Leeuwarder LyceumLjouwert4400040
Let the Robot bring you money while you rest.1000000
Let's play a little Tonight, shall We? I can't hold back Anymore!!!1000000
Local SEO for more business3000000
MS Excel - Data Analytics and Simulations - Udemy1000000
Maak $ 1000 van $1 in een paar minuten. Lanceer de financiële robot nu.3000000
Maak duizenden elke week werken online hier.5000000
Maak jezelf rijk in de toekomst met behulp van deze financiële robot.6000000
Maak uw computer om u te verdienen instrument.2000000
Maak van uw laptop een financieel instrument met dit programma.1000000
Mailing via the feedback form.1000000
Make $1000 from $1 in a few minutes. Launch the financial robot now.1000000
Make dollars just sitting home.1000000
Make money 24/7 without any efforts and skills.1000000
Make thousands of bucks. Pay nothing.1000000
Met behulp van deze Robot is de beste manier om je rijk te maken.6000000
Mienskipsskoalle De Legeaën Sibrandabuorren1010001
My cunt is wet. Fuck me1000000
My cunt is wet.. Put your dick in me right now1000000
My tits and pussy are flowing right now. Lick them up, I can't wait anymore, squirt soon well, ohhhhhh1000000
NEW: Semrush Backlinks4000000
Nog steeds geen miljonair? De financiële robot zal je hem maken!2000000
Nog steeds geen miljonair? Repareer het nu!6000000
OBS Arjen RoelofsskoalleHijum1100100
OBS De BoarneAldeboarnA1010001
OBS De OanrinTwizel A1100010
OBS De RiemslootAppelskeaC of minder1001001
OBS De StevenFrjentsjerC of minder1001001
OBS De StriepeAldeholtpeaC of minder1001000
OBS De VosseburchtLjouwertB2001002
OBS De WjukslachLangsweagenC of minder2002002
OBS EpemaskoalleYsbrechtumC of minder1000001
OBS It HaskerplakAldehaske4130220
OBS Mr J.B. KanschoolAldhoarneB1100001
OBS Mst K.J. DijkstraElslo1100010
OBS Nynke van HichtumschoolDokkumB7025025
OBS UniaskoalleWurdumA1000100010
OBS ’t PartoerBurgumA1100000
OBS De Blinker (Dalton)Boalsert (stêd)|Boalsert1010010
OBS ’t WadHarnsC of minder1001001
OSG Piter Jelles YnSichtLjouwertB1010001
Online Bot brengt u rijkdom en tevredenheid.3000000
Online Trading1000000
Online inkomsten zijn de gemakkelijkste manier voor financiële onafhankelijkheid.5000000
Online job kan echt effectief zijn als je deze Robot gebruikt.6000000
Ontdek de makkelijkste manier om geld te verdienen.1000000
Ontdek de snelste manier voor een financiële onafhankelijkheid.10000000
Op zoek naar een gemakkelijke manier om geld te verdienen? Kijk eens naar de financiële robot.3000000
Op zoek naar extra geld? Probeer het beste financiële instrument.3000000
Painful or pleasant? Which do we choose today?1000000
Probeer de automatische robot te blijven verdienen de hele dag lang.2000000
Probeer de beste financiële robot op het Internet.1000000
Quick question1000000
RKBS St. LudgerusschoolBalkA1001010
RKBS St. MattheusDe JouwerC of minder1001001
RSG Magister AlvinusSnitsA1100001
Robot is de beste manier voor iedereen die op zoek is naar financiële onafhankelijkheid.3000000
Robot is de beste oplossing voor iedereen die wil verdienen.2000000
Robot slaapt nooit. Het levert je 24/7 geld op.2000000
Russian combat losses in Ukraine officially Update Every Day2000000
SWS De NijewierTsjalbertC of minder2002002
SWS De SylAldebiltsylC of minder1001010
Slechts één klik kan groeien uw geld echt snel.4000000
Slechts één klik kan je dollar veranderen in $1000.4000000
Small investments can bring tons of dollars fast.1000000
Start de financiële Bot nu om te beginnen met verdienen.2000000
Start de financiële Robot en doe uw zaken.6000000
Start de robot en laat het je geld brengen.4000000
Start uw online werk met behulp van de financiële Robot.4000000
Strengthen your Domain Authority4000000
THE COLLAPSE WILL BE SUDDEN AND CATASTROPHIC. RUSSIA WILL FALL1000000
Take your..2000000
The best sex site on the internet. Free Registration!1000000
The best way for everyone who rushes for financial independence.1000000
The fastest way to make you wallet thick is here.1000000
The financial Robot is the most effective financial tool in the net!1000000
The financial Robot is your future wealth and independence.1000000
The success formula is found. Learn more about it.1000000
This robot will help you to make hundreds of dollars each day.1000000
Today at our meeting we really need Your firm and resilient Friend, will You take it?1000000
U hoeft niet meer te werken terwijl u de Robot hebt gelanceerd!4000000
U hoeft zich geen zorgen te maken over de toekomst als u deze financiële robot gebruikt.2000000
Unusual Led Combination Lock with discount 40%1000000
Uw computer kan u extra inkomsten te brengen als u deze Robot te gebruiken.2000000
VBS Van Haersma Buma SchoolDe HommertsA1010001
Verander $1 in $ 100 direct. Gebruik de financiële Robot.2000000
Verdien 24/7 geld zonder enige inspanningen en vaardigheden.2000000
Verdien duizenden dollars. Betaal niets.5000000
Verdien duizenden dollars. Financiële robot zal u helpen om het te doen!5000000
Verdien extra geld zonder inspanningen en vaardigheden.5000000
Verdien extra geld zonder inspanningen.2000000
Verdien geld door thuis te zitten.5000000
Verdienen $ 1000 per dag is gemakkelijk als u deze financiële Robot gebruiken.7000000
Verdienen dollars thuis te blijven en lanceerde deze Bot.5000000
Vertrouw erop dat de financiële Bot rijk wordt.9000000
Vertrouw je dollar aan de Robot en zie hoe het groeit tot $ 100.5000000
Voel je vrij om alles te kopen wat je wilt met de extra inkomsten.4000000
Want Better Local Ranks? Ready this1000000
We have found the fastest way to be rich. Find it out here.1000000
We hebben de snelste manier gevonden om rijk te zijn. Vind het hier.3000000
What's up? Chat? I like 30-39 old guys, is it You?1000000
Wij weten hoe u uw financiële stabiliteit kunt vergroten.5000000
Wij weten hoe we onze toekomst rijk kunnen maken en jij?4000000
Wij weten hoe we rijk moeten worden en jij?7000000
Word lid van de samenleving van succesvolle mensen die hier geld verdienen.2000000
Wow! Deze Robot is een goede start voor een online carrière.1000000
Wow! Dit is de snelste manier voor een financiële onafhankelijkheid.7000000
Yoohoo, I’m over here! Pick me! Pick me!1000000
Your money keep grow 24/7 if you use the financial Robot.1000000
Zelfs een kind kan vandaag $100 verdienen.6000000
Zelfs een kind weet hoe hij geld moet verdienen. Deze robot is wat je nodig hebt!4000000
Zelfs een kind weet hoe hij geld moet verdienen. Jij wel?2000000
Zelfs een kind weet vandaag $100 te verdienen met behulp van deze robot.3000000
Zie hoe Robot maakt $ 1000 van $1 van de investering.2000000
Zorg voor je familie met het geld in de leeftijd. Lanceer de Robot!2000000
affordable monthly SEO plans2000000
canadian pharmacies with free cialis1000000
cheap monthly SEO plans1000000
gjin ienMiddenmear1000001
how to get cialis1000000
quality monthly SEO plans1000000
spesjaal underwiis Talryk Drachten1001001
tap3075512uytjthyegt1000000
tip3075512tjtyjy1000000
vuurvlinderSnits1001000
xx4001002
 I love it so much when you're on top. What else would you like to add to our conversation today?2000000
Выкуп автомобилей Goggomobil в СПБ1000000
Выкуп автомобилей Hennessey в СПБ1000000
Выкуп автомобилей Wiesmann в СПБ1000000
Отзыв о компании SF.RU1000000
Отзыв о компании «Вебпрактик»1000000

Tige tank foar jo meiwurking.

Kenne jo noch lju dy't mooglik harren miening en ynformaasje diele wolle, wolle jo dy dan in link nei ús webstek tastjoere?

Hjirboppe wiene gjin resultaten te sjen oer profilen dy't jo ynfolle hawwe fan skoallen dy't by ús net bekend binne. En de opmerkings hawwe jo hjir ek net werom fûn. Mar wy sjogge se wol en wy dogge der ek wol wat mei!

Folje de enkête wer yn as der eat feroaret!


Opmerkings

In tal fan de opmerkings steane hjirûnder. Om it anonym te hâlden binne ferwizings nei de skoalle weilitten. Ik haw al ris in reaksje jûn, mar in diskusje is fansels gjin part fan in enkête.
5 juny 2020   Oardiel: min
It waard oan ús bern mar ien oere yn de wike jûn (2018/2019). Sy sit no yn de 2e klasse. Mar dat is no (skoaljier 2019/2020) foar it earste jier feroare yn in 'Friese week'. Dus net mear systematysk Fryske les. Tryst!

5 juny 2020   Oardiel: min
Ik ben zelf Fries opgevoed. Mijn zoon spreekt thuis Nederlands, en een klein beetje Engels. Fries hoort hij bij mijn ouders wel eens, maar hoeft het van mij niet te leren. De taal vind ik niks, en ben van mening dat scholen het niet moeten onderwijzen. Het is achterhaald. Ook in Friesland wordt alles multicultureler en in de toekomst biedt het je zeker geen kansen meer. Beter wordt er meer les gegeven in bijv. Filosische vakken, yoga, biologie, voeding etc. Waar ze echt iets aan hebben later.

-- Hjir wurd ik wol fertrietlik fan. Mar yn in frij lân meie jo ek sizze dat jo Trump de bêste lieder ever fine. Dat taast my allikefolle yn de siele. P.D.


5 juny 2020   Oardiel: goed
De leararen binne o sa entûsjast. Foar learlingen dy’t it Frysk al behearskje meie de lessen wat mear útdaging hawwe, differinsjaasje. It fak wurdt faak jûn op in lêste oere en as de kar dan is: frij of Frysk sille in soad learlingen it earste kieze. Ik soe leaver sjen dat it in echt karfak wurdt Frysk of Frânsk bygelyks.

6 juny 2020   Oardiel: min
It mat folle mear!

6 juny 2020   Oardiel: min
Der wurd te folle eamelle en te min Frysk brûkt.

6 juny 2020   Oardiel: goed
Ik hie de enkête ynfolle, mar nei de tiid krige ik in oersjoch mei antwurden dy’t ik net jûn hie oer it tal oeren en Frysk as fiertaal. Dat jout in fertekene byld. Graach even checke, tink dat it in bug is. List mei skoallen nei 2x klikke wurket ek net.

-- Der siet yndied noch in flaterke yn it antwurdformulier. Oer dat de skoallen net yn byld komme, kin ik neat sizze. (Browserdinkje?) P.D.


6 juny 2020   Oardiel: goed
Yn de ûnderbou wurde de bern dy't frysk prate ek yn it frysk beandere, fierders binne de lessen noch net fan tapassing.

7 juny 2020   Oardiel: min
De klas wurdt in ferskeidene groepen yndielt. De guodens dy't al Frysk kinne, dy't in bytsje kinnen en dy't net kinne. De lêtste sjocht alline mar filmpkes, en de earste wurdt goed oan de tosk fjilt mei vocabulaire, skriuwen en lêzen.

9 juny 2020   Oardiel: min
Ik fyn dat it ûnderwiis folle better kin op dizze skoalle. De bern krije allinich yn de earste klas in heal jier Frysk en letter nea wêr. En se kinne it ek net as eksamenfak kieze.

-- En dizze skoalle hat in profyl A!


9 juny 2020   Oardiel: min
It Frysk wordt der troch de leerkreften mei de nekke oan sjoen. Binnen Hollanders die alles better wite. Opm. Jo komen nergens mei't Frysk. Pake krig al Frysk op de legere skoalle en letter ook de HBS fan Pier Feddema en op de BHLS Heger Lânbou Skoalle Ljouwert as ferplicht fak troch Roel Slofstra!! Kommunikaasje fan de gemeente SWF as 1e taal Frysk en it beslut fan rie fan Wymbritseradiel mei de plakmammen direct noch utfiere! (labbekakkerij fan de rie SWF)
it Fryske mat status krije ypf domme minsken dy't prate.

9 juny 2020   Oardiel:
ienFrysk wurd brûke is al in les! De school verrekt. De provincie moet financieel en daadwerkelijk toezicht houden op het gebruik van Frysk in het onderwijs. Een Fryske inspectie voor het lesgeven op de scholen om de geld voor het Frysk veilig te stellen en dat de scholen, meesteres en de juffrouwen niet de Fryske les saboteren. Fysiek onverwachte en niet aangekondige roosterinspecties in de school of de les daadwerkelijk wordt uitgevoerd! 1xwaarschuwen en dan fgeld terug vorderen van deze arrogante directeuren!

9 juny 2020   Oardiel: min
Fyn it spytich.Dit kin dochs net! Faak hawwe de learkrêften gjin Foch at se it wol hawwe skamje se harren foar hun ùtspraak.

18 juny 2020   Oardiel: prima
De regionale bestjoerders en de ûnderwiis ynspeksje moatte de skoallen folle mear op ‘e hûd sitte om harren wetlike ferplichtingen nei te kommen. Net fan dat benaude. Der binne altiden wol lju dy’t begjinne te eameljen. No trochpakke.

18 juny 2020   Oardiel: min
Us bernsbern sitte yn groep 2, noch gjin sifers. De skoalle (namme weilitten, P.D) hat in soad nederlânsktalige bern. Dat soe in ekstra ynspanning freegje. Dat wurdt net wiermakke.

23 juny 2020   Oardiel: min
Wy wiene in trijetalige skoalle (namme weilitten, P.D), mar troch de fusie is dat no net mear sa en wurdt it Frysk in stik minder jûn. Hiel spitich!
De juffen en meesters prate ek lang net allegearre Frysk.

24 juny 2020   Oardiel: min
Us soan sit yn de ûnderbou en wol by de beukers. Hy is fan hûs út net oars wend om Frysk te praten. Hoewol syn twa learkrêften oanjouwe him ferstean en begripe te kinnen, prate hja beide hast net Frysk werom. Oare Frysktalige bern ferbrekke harren al gau. Hoe it yn de oare groepen om en ta giet is ús net alhiel dúdlik. Wol hat it skoalhaad him alris dúdlik útlitten oer it Frysk, dat gjin prioriteit hawwe kin om't dat er safolle oare saken op it ûnderwiis ôfkomme dy’t oandacht freegje.

28 juny 2020   Oardiel: min
De bern op skoalle krije gjin Frysk, it ûnderwiis wurdt klasikaal yn it Nederlânsk dien, ûnderling wurdt der wol Frysk sprutsen, dwz, bern-ûnderwizer. Yn it begjin waard der noch wol sifers jûn mar dat is no net mear it gefal, Dat is eins ek wol logysk want der wurdt neat mear oan dien. We hawwe it yn de ferskate jierren wolris mei de learkrêften oer hawn neffens my stean se der wol posityf tsjinoer. Mar sille der altyd wol ien of mear beswier hawwe sadat it wer net trochgiet. We hawwe in pjutteboartersplak yn B. (namme weilitten, P.D) dy it hiel goed docht, bern en âlders bewust meitsje fan harren taalsitûaasje, der hat sprake fan west dit troch te setten nei it primêr ûnderwiis mar dit is spitigernoch net trochgong.
Ik haw in pear jier yn de mr sitten en de trijetalige skoalle oanrikkemandearre mar hjir is neat mei dien. Neffens my krijt de skoalle ek jild foar Frysk ûnderwiis mar wurde der oare potsjes mei fulle.

2 july 2020   Oardiel: min
Tsjek sjen en neiprate

22 augustus 2020   Oardiel: min
Gjin (berns)bern op skoalle! Mar wol in opmerking. Myn man silliger, TvdV., prate as skoalmaster altiten Fryske yn 'e klas. No noch hear ik, master praatte sa moai Frysk, dêre haw ik in soad fan leard!!! Ekskuses foar myn Frysk, net ien praat it no noch mei my hjirre yn Frankryk.

22 augustus 2020   Oardiel: min
Frysk mei neffens my mear sprutsen wurde op skoallen.

1 oktober 2020   Oardiel: min
It Frysk is no allinich in fak yn de earste klasse en spytich genôch net as eksamenfak te kiezen, ek al soe de learling dit wolle as ekstra fak derby. Dêrneist kin it ûnderwiis better, it nivo foar Frysktalige bern leit no gewoan te leech en is te makkelik en dat is om de Hollânsktalige bern gjin minne sifers heljen te litte. Dit soe yn myn eachen oars ynrjochte kinne wurde want it is fansels wol in skoalle foar HAVO & VWO en dy bern binne tûk genôch.
(oh ja: ik bin in ek-learling (19) fan de skoalle en ha eins gjin bern hjir sitten, woepsss)

30 oktober 2020   Oardiel: min
It Frysk hinget der wat by. Der hat in tiid west dat it sels net tastien wie Frysk te brûken bûten de lessen, yn'e gongen. Dat is gelokkich net mear sa. Ik ha it mei makke as juf. De metoade dý't oantúgd is, wurdt net mear brûkt. It is minimaal: Frysk ferstean. Yn Harns wenje in soad minsken dy't neat fan it Frysk ha moatte.

 

 

Wolle jo ús helpe om ús struibrieven te te fersprieden?
Jo sille fernimme dat in hiel soad minsken hert hawwe foar harren memmetaal. Mar ja, hoe faak komt it no yn de praktyk foar, dat men dêr wat fan fernimt?
Dizze siden binne frij fan 'cookies' en personalisearre reklame.
Yn ús eagen binne jo net it produkt, mar in persoan dy't wy ynformearje wolle om ta in wiis oardiel te kommen.
Fine jo wat wy dogge in goede saak, en wolle jo ús stypje, dan meitsje jo ús tige bliid.
Jo kinne altiten meidwaan oan aksjes fan 'Sis Tsiis'.
Jo binne hjirby ek útnûge om jo by ús aksjegroep oan te sluten.
Jo kinne ús ek finansjeel stypje troch in bedrach oer te meitsjen op:
bankrekken NL 12 ABNA 0822 4870 12
o.n.f. Stifting Fryske Taal