BoargerAksjegroep Sis Tsiis

Hulde

foar de skoallen dy't harren wol ynsette foar goed Frysk ûnderwiis

Út de digitale Ljouwerter Krante fan 2 desimber (Goos Bies)

Minimaal aanbod Fries 'heel wat' in Leeuwarden

Drie Leeuwarder basisscholen hebben de ondergrens voor Friese les op school verlaten. Reden voor burgeractiegroep Sis Tsiis om ze te belonen.

,,Mei ien hân knipe, hé? Der wurdt net smokkele”, zegt sterke man Wout Zijlstra op de lange pijp in het centrum van Leeuwarden. Sofie (9) knijpt 20,9 kilo in de krachtmeter, niet slecht.

Krachtspelletjes en boekenpakketten heeft Sis Tsiis in petto voor leerlingen van de basisscholen de Wynwizer, IKC Franciscus en De Vossenburcht.

De drie scholen voldoen volgens een in september gepresenteerd provinciaal onderzoek aan het B-profiel, wat inhoudt dat kinderen er Fries leren verstaan en spreken. Minimaal, vindt Sis Tsiis. ,,Mar foar in plak as Ljouwert is dat al hiel wat. We stypje se graach om fierder te gean”, zegt Piter Dykstra.

Paar woordjes

Sofie zit in groep 6 van de Wynwizer. Ze kan geen Fries, zegt ze, maar ze begrijpt Wout Zijlstra wel. Op school krijgt ze soms Friese les. ,,Dat vind ik wel leuk.” In de ‘kleuterklassen’ leest juf Nynke Dijkstra verhalen van Tomke voor, in groep 6 zet juf Sandra Splitthoff een Friestalig lesprogramma op. ,,Daar leren ze geen Fries van praten, maar wel een paar woordjes.” 

In hun klassen in de school in Zuiderburen zitten maar vier Friestalige kinderen, verontschuldigen de juffen zich. ,,Het speelt niet in de belevingswereld van mijn beide kinderen”, bevestigt ouder Libbe Stroosma, die - zijn voornaam ten spijt - ook niet Friestalig is. ,,Best jammer, want ik vind het een mooie taal.” Hij is dan ook positief dat zijn school tenminste íets doet aan Friese les.

Niet genoeg

Volgens Sis Tsiis nog lang niet genoeg. Slechts een kwart van de Friese scholen voldoet aan de al 38 jaar geldende wet dat kinderen ook Fries moeten leren lezen en schrijven.

,,Mar nimmen docht der wat oan”, treurt Dykstra. ,,Der binne eins gjin machtsmiddelen om dat ôf te twingen, dêrom besykje wy dat op in fleurige wize te dwaan.”
Wat fine jo?

Wolle jo reagearje op dizze side? Brievebus

Wolle jo ús helpe om ús struibrieven te te fersprieden?
Jo sille fernimme dat in hiel soart minsken hert hawwe foar harren memmetaal. Mar ja, hoe faak komt it no yn de praktyk foar, dat men dêr wat fan fernimt?
Dizze siden binne frij fan 'cookies' en personalisearre reklame.
Yn ús eagen binne jo net it produkt, mar in persoan dy't wy ynformearje wolle om ta in wiis oardiel te kommen.
Fine jo wat wy dogge in goede saak, en wolle jo ús stypje, dan meitsje jo ús tige bliid.
Jo kinne altiten meidwaan oan aksjes fan 'Sis Tsiis'.
Jo binne hjirby ek útnûge om jo by ús aksjegroep oan te sluten.
Jo kinne ús ek finansjeel stypje troch in bedrach oer te meitsjen op:
bankrekken NL 12 ABNA 0822 4870 12
o.n.f. Stifting Fryske Taal